Constructing lanthanide [Nd(iii), Er(iii) and Yb(iii)] complexes using a tridentate N,N,O-ligand for near-infrared organic light-emitting diodes

Huibo Wei, Gang Yu, Zifeng Zhao, Zhiwei Liu, Zuqiang Bian, Chunhui Huang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50778e