Assembly of new Mo/Cu/S clusters from [Et4N][Tp*MoS(S4)] and Cu(i) salts: syntheses, structures and third-order nonlinear optical properties

Zhi-Yuan Zhang, Wei-Jie Gong, Fan Wang, Min-Min Chen, Li-Kuan Zhou, Zhi-Gang Ren, Zhen-Rong Sun, Jian-Ping Lang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50759a