A cobalt-based 3D porous framework with excellent catalytic ability for the selective oxidation of cis-cyclooctene

Guangju Zhang, Hao Li, Fangfang Zhao, Hailiang Hu, Hui Huang, Haitao Li, Xiao Han, Ruihua Liu, Huan Dong, Yang Liu, Zhenhui Kang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50747e