Synthesis of the bismuth oxyhalide solid solutions with tunable band gap and photocatalytic activities

Kuaixia Ren, Jie Liu, Jie Liang, Kun Zhang, Xiao Zheng, Hongde Luo, Yunbo Huang, Pujun Liu, Xibin Yu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50498k