Enhancing the electronic coupling in a cyclometalated bisruthenium complex by using the 1,3,6,8-tetra(pyridin-2-yl)carbazole bridge

Lei Wang, Wen-Wen Yang, Yu-Wu Zhong, Jiannian Yao
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50486g