Two acentric (6, 3) topological 2-D frameworks with imidazole-containing tripodal ligand and their ferroelectric properties

Yun-Zhi Tang, Yin-Mei Yu, Yu-Hui Tan, Ji-Si Wu, Jian-Bo Xiong, He-Rui Wen
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50432h