Self-assembly, highly modified spontaneous emission and energy transfer properties of LaPO4:Ce3+, Tb3+ inverse opals

Yongsheng Zhu, Zhipeng Sun, Ze Yin, Hongwei Song, Wen Xu, Yunfeng Wang, Ligong Zhang, Hanzhuang Zhang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50390a