Co(ii) and Ni(ii) complexes based on anthraquinone-1,4,5,8-tetracarboxylic acid (H4AQTC): canted antiferromagnetism and slow magnetization relaxation in {[Co2(AQTC)(H2O)6]·6H2O}

Wei-Hong Yan, Song-Song Bao, Jian Huang, Min Ren, Xiao-Li Sheng, Zhong-Sheng Cai, Chang-Sheng Lu, Qing-Jin Meng, Li-Min Zheng
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50381j
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: