Two birds with one stone: anion templated ball-shaped Ag56 and disc-like Ag20 clusters

Di Sun, Hua Wang, Hai-Feng Lu, Sheng-Yu Feng, Zhen-Wei Zhang, Guo-Xin Sun, Dao-Feng Sun
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50342a