An unusual copper(i) halide-based metal–organic framework with a cationic framework exhibiting the release/adsorption of iodine, ion-exchange and luminescent properties

Bingjing Xin, Guang Zeng, Lu Gao, Yun Li, Shanghua Xing, Jia Hua, Guanghua Li, Zhan Shi, Shouhua Feng
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50238d