Synthesis and characterizations of the first [V16O39Cl]6− (V16O39) polyanion

Li-Na Xiao, Jia-Ning Xu, Yang-Yang Hu, La-Mei Wang, Yan Wang, Hong Ding, Xiao-Bing Cui, Ji-Qing Xu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt33081h