Iron vs. cobalt clathrochelate electrocatalysts of HER: the first example on a cage iron complex

Alexander V. Dolganov, Alexander S. Belov, Valentin V. Novikov, Anna V. Vologzhanina, Andriy Mokhir, Yurii N. Bubnov, Yan Z. Voloshin
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt33073g