Enhanced photoelectric conversion efficiency of dye-sensitized solar cells by the incorporation of dual-mode luminescent NaYF4:Yb3+/Er3+

Ying Li, Kai Pan, Guofeng Wang, Baojiang Jiang, Chungui Tian, Wei Zhou, Yang Qu, Shuai Liu, Li Feng, Honggang Fu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32964j