Targeting telomeric G-quadruplexes with the ruthenium(ii) complexes [Ru(bpy)2(ptpn)]2+ and [Ru(phen)2(ptpn)]2+

Xiang Chen, Jing-Heng Wu, Ying-Wei Lai, Rong Zhao, Hui Chao, Liang-Nian Ji
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32921f