New thiocyanatocadmates templated by multi-dentate N-heterocyclic/diamine molecules

Hong-Li Jia, Ming-Jun Jia, Guang-Hua Li, Yan-Ning Wang, Jie-Hui Yu, Ji-Qing Xu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32900c