Self-assembly and photocatalytic property of germanoniobate [H6Ge4Nb16O56]10−: encapsulating four {GeO4} tetrahedra within a {Nb16} cage

Jian-Qiang Shen, Shuang Yao, Zhi-Ming Zhang, Hai-Hong Wu, Tian-Zhan Zhang, En-Bo Wang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32855d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: