Facile synthesis of a surface plasmon resonance-enhanced Ag/AgBr heterostructure and its photocatalytic performance with 450 nm LED illumination

Kai Dai, Luhua Lu, Jun Dong, Ziye Ji, Guangping Zhu, Qinzhuang Liu, Zhongliang Liu, Yongxing Zhang, Dongpei Li, Changhao Liang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32813a