Well-crystallized mesoporous TiO2 shells for enhanced photocatalytic activity: prepared by carbon coating and silica-protected calcination

Zewu Zhang, Yuming Zhou, Yiwei Zhang, Shijian Zhou, Junjun Shi, Jie Kong, Sicheng Zhang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32756f