New 3d–4f heterometallic clusters built from mixed glycine and iminodiacetate acid: dioctahedron {La2Ni9} and onion-like {Gd5}⊂{Ni12} with interesting magnetocaloric effect

Zhong-Yi Li, Jiang Zhu, Xiao-Qun Wang, Jun Ni, Jian-Jun Zhang, Shu-Qin Liu, Chun-Ying Duan
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32752c