In situ preparation, characterization, magnetic and catalytic studies of surfactant free RGO/FexCo100−x nanocomposites

Fengjuan Chen, Pinxian Xi, Cai Ma, Changwei Shao, Jun Wang, Shuai Wang, Guozhen Liu, ZhengZhi Zeng
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32730b