[Ru(bpy)2dppz-idzo]2+: a colorimetric molecular “light switch” and powerful stabilizer for G-quadruplex DNA

Jun-Liang Yao, Xing Gao, Wenliang Sun, Shuo Shi, Tian-Ming Yao
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32640c