Heterometallic octanuclear REIII3NiII5 (RE = DyIII, GdIII and YIII) clusters with slow magnetic relaxation for the dysprosium derivative

Huiyu Wang, Hongshan Ke, Shuang-Yan Lin, Yang Guo, Lang Zhao, Jinkui Tang, Yun-Hui Li
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32572e