Triangle, square and delta-chain based cobalt tetrazolate magnets

Ru-Xin Yao, Ying-Lian Qin, Fang Ji, Yan-Fei Zhao, Xian-Ming Zhang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt32539c