Visible-light-induced WO3/g-C3N4 composites with enhanced photocatalytic activity

Liying Huang, Hui Xu, Yeping Li, Huaming Li, Xiaonong Cheng, Jixiang Xia, Yuanguo Xu, Guobin Cai
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt00115f