Chemo-responsive, self-oscillating gels that undergo biomimetic communication

Olga Kuksenok, Pratyush Dayal, Amitabh Bhattacharya, Victor V. Yashin, Debabrata Deb, Irene C. Chen, Krystyn J. Van Vliet, Anna C. Balazs
  • Chemical Society Reviews, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cs35497k