An in situ XAFS study—the formation mechanism of gold nanoparticles from X-ray-irradiated ionic liquid

Jingyuan Ma, Yang Zou, Zheng Jiang, Wei Huang, Jiong Li, Guozhong Wu, Yuying Huang, Hongjie Xu
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cp51743h