Layered Li2MnO3·3LiNi0.5−xMn0.5−xCo2xO2 microspheres with Mn-rich cores as high performance cathode materials for lithium ion batteries

Liujiang Xi, Chenwei Cao, Ruguang Ma, Yu Wang, Shiliu Yang, Jianqiu Deng, Min Gao, Fang Lian, Zhouguang Lu, C. Y. Chung
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cp51279g