Experimental observation of C60 LUMO splitting in the C602− dianions due to the Jahn–Teller effect. Comparison with the C60˙− radical anions

Salavat S. Khasanov, Gunzi Saito, Rimma N. Lyubovskaya, Dmitri V. Konarev, Alexey V. Kuzmin, Sergey V. Simonov, Evgeniya I. Yudanova
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cp44359k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication