Hierarchical nanostructured core–shell Sn@C nanoparticles embedded in graphene nanosheets: spectroscopic view and their application in lithium ion batteries

Dongniu Wang, Xifei Li, Jinli Yang, Jiajun Wang, Dongsheng Geng, Ruying Li, Mei Cai, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cp44172e