Fabrication and photoelectrochemical properties of ZnS/Au/TiO2 nanotube array films

Yan-Feng Zhu, Juan Zhang, Lu Xu, Ya Guo, Xiao-Ping Wang, Rong-Gui Du, Chang-Jian Lin
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cp43572e