Stimuli-responsive plasmonic core–satellite assemblies: i-motif DNA linker enabled intracellular pH sensing

Chenxu Wang, Yan Du, Qiong Wu, Shuguang Xuan, Jiajing Zhou, Jibin Song, Fangwei Shao, Hongwei Duan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc80005a