Eco-friendly fabrication of hydrophilic ZSM-5 membranes for alcohol upgrading

Xue Gao, Xiaoqin Zou, Feng Zhang, Shixing Zhang, Heping Ma, Nian Zhao, Guangshan Zhu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc44515a