Enhancement of cyclization quantum yields of perfluorodiarylethenes via weak intramolecular interactions

Shouzhi Pu, Chunhong Zheng, Qi Sun, Gang Liu, Congbin Fan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc44348e