Oxidation of 2-arylindoles for synthesis of 2-arylbenzoxazinones with oxone as the sole oxidant

Xiao-Li Lian, Hao Lei, Xue-Jing Quan, Zhi-Hui Ren, Yao-Yu Wang, Zheng-Hui Guan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc44215b