Graphene-supported Au–Pd bimetallic nanoparticles with excellent catalytic performance in selective oxidation of methanol to methyl formate

Chengmeng Chen, Zhangfeng Qin, Huaqing Zhu, Guofu Wang, Hao Wang, Chengming Wu, Weiwen Dong, Weibin Fan, Jianguo Wang, Ruiyi Wang, Zhiwei Wu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc43948h