An electrochemiluminescence sensor for adrenaline assay based on the tyrosinase/SiC/chitosan modified electrode

Hongzhi Ye, Huifeng Xu, Xueqin Xu, Chunsong Zheng, Xihai Li, Lili Wang, Xianxiang Liu, Guonan Chen
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc43818j