Simultaneous enhanced diagnosis and photodynamic therapy of photosensitizer-doped perylene nanoparticles via doping, fluorescence resonance energy transfer, and antenna effect

Jinfeng Zhang, Feifei An, Yanan Li, Caijun Zheng, Yinlong Yang, Xiujuan Zhang, Xiaohong Zhang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc43413c