A superquenched DNAzyme–perylene complex: a convenient, universal and low-background strategy for fluorescence catalytic biosensors

Ting Fu, Xu-Hua Zhao, Hua-Rong Bai, Zi-Long Zhao, Rong Hu, Rong-Mei Kong, Xiao-Bing Zhang, Weihong Tan, Ru-Qin Yu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc43054e