Thiourea-phosphonium salts from amino acids: cooperative phase-transfer catalysts in the enantioselective aza-Henry reaction

Dongdong Cao, Zhuo Chai, Jiaxing Zhang, Zhengqing Ye, Hua Xiao, Hongyu Wang, Jinhao Chen, Xiaoyu Wu, Gang Zhao
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42864h