ELISA detection of semicarbazide based on a fast sample pretreatment method

Zhiyuan Fang, Baishan Jiang, Wei Wu, Zhicheng Xiang, Chuanyan Ouyang, Tulong Huang, Junhua Chen, Lingwen Zeng
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42790k