Sequential binding of large molecules to hairy MOFs

Gonghua Wang, Zhanping Xu, Ziguang Chen, Wei Niu, You Zhou, Jiantao Guo, Li Tan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42711k