Charge-transfer inclusion complex formation of tropylium cation with pillar[6]arenes

Jiazeng Fan, Hongmei Deng, Jian Li, Xueshun Jia, Chunju Li
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42506a