Rational design of carbon and TiO2 assembly materials: covered or strewn, which is better for photocatalysis?

Guan-wei Cui, Wei-liang Wang, Ming-yue Ma, Ming Zhang, Xin-yuan Xia, Feng-yun Han, Xi-feng Shi, Ying-qiang Zhao, Yu-Bin Dong, Bo Tang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42500b