Facile synthesis of benzofurans via copper-catalyzed aerobic oxidative cyclization of phenols and alkynes

Wei Zeng, Wanqing Wu, Huanfeng Jiang, Liangbin Huang, Yadong Sun, Zhengwang Chen, Xianwei Li
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42326c