Quantum dot self-decorated TiO2 nanosheets

Lun Pan, Ji-Jun Zou, Songbo Wang, Zhen-Feng Huang, Ao Yu, Li Wang, Xiangwen Zhang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42152j