Periodic porous thermochromic VO2(M) films with enhanced visible transmittance

Min Zhou, Jian Bao, Minshan Tao, Rui Zhu, Yingting Lin, Xiaodong Zhang, Yi Xie
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42112k