Chiral recognition of a 3D chiral nanoporous metal–organic framework

Mei Zhang, Zi-Jie Pu, Xing-Lian Chen, Xiao-Li Gong, Ai-Xin Zhu, Li-Ming Yuan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41966e