Cucurbit[8]uril-based supramolecular polymers: promoting supramolecular polymerization by metal-coordination

Yiliu Liu, Zehuan Huang, Xinxin Tan, Zhiqiang Wang, Xi Zhang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41864b