A “three-in-one” water treatment material: nitrogen-doped tungstic acid

Rui Zhu, Shan Cong, Yuyu Tian, Hongbo Li, Minghai Chen, Yanlin Huang, Zhigang Zhao, Qingwen Li
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41779d