Gold catalyzed enantioselective intermolecular [3+2] dipolar cycloaddition of N-allenyl amides with nitrones

Guo-Hua Li, Wen Zhou, Xiao-Xiao Li, Qing-Wei Bi, Zhen Wang, Zhi-Gang Zhao, Wen-Xiang Hu, Zili Chen
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41769g